Υφιστάμενοι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι

100. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40(6) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, λογίζονται ως εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο δημόσιο μητρώο στο άρθρο 30(3) του παρόντος Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.