Δοκιμές νέων μεθόδων μείωσης των εκπομπών

15.-(1) Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης άλλου κράτους μέλους εκτός από τη Δημοκρατία.

(3) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν είναι υποχρεωτική η χρήση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Υπουργός ειδοποιεί γραπτώς την Επιτροπή και τις αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους λιμένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών·

(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες·

(γ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(δ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων κατά τον χρόνο των δοκιμών ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όπως αυτά καθορίζονται στις προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του·

(ε) εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους λιμένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταμών, καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών· και

(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα εντός έξι (6) μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(4) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (3), καθώς και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.