Λήψη οικονομικών μέτρων

16. Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που δύναται να ληφθούν για τους έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζημιώνουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα οικονομικά αυτά μέτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό.