Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας

31. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε παρτίδα βιοκαυσίμου, βιοαερίου για τις μεταφορές, βιορευστού και καυσίμων βιομάζας που διέθεσαν στην αγορά συνοδεύεται από πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένο οικονομικό φορέα και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα∙

(β) διακριτό αριθμό∙

(γ) ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή βιορευστό ή καύσιμο βιομάζας πληροί∙

(δ) πρώτη ύλη παραγωγής∙

(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙

(στ) δήλωση εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙

(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού ή καυσίμου βιομάζας∙

(η) ενεργειακό περιεχόμενο∙

(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26∙

(ι) ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙

(ιβ) ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.