Υποχρεώσεις ελεγκτών και οργανισμών πιστοποίησης

32.-(1) Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές υποβάλλουν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας εποπτεύει τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης που διενεργούν ανεξάρτητο έλεγχο στο πλαίσιο του εθνικού ή εθελοντικού καθεστώτος εντός της Δημοκρατίας.

(3) Οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εποπτεία της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένης της ακριβούς ημερομηνίας, του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής των ελέγχων, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, και σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει κρούσματα μη συμμόρφωσης, ενημερώνει αμέσως το εθελοντικό καθεστώς.