Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα

30.-(1) Οι οικονομικοί φορείς δύναται, εκτός από το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό· και

(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς καθεστώτος το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας ή άλλων καυσίμων που είναι επιλέξιμα, για να συνυπολογιστούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, και το οποίο-

(i) παρέχει ακριβή δεδομένα για τις μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς τήρησης των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 και του εδαφίου (9) του άρθρου 26∙

(ii) αποδεικνύει τη συμμόρφωση όσον αφορά τη συνεισφορά της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 και τη συμμόρφωση με την υποχρέωση για εισαγωγή στη βάση δεδομένων της Ένωσης των πληροφοριών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (8) του άρθρου 26:

Νοείται ότι, για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8) του άρθρου 26 για τη δασική βιομάζα, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(2) Οι οικονομικοί φορείς δύναται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.

(3) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή εθελοντικού καθεστώτος αναγνωρισμένων από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό, στον βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26.

(4) Η αρμόδια αρχή δεν αρνείται την αναγνώριση εθνικού καθεστώτος άλλου κράτους μέλους αναγνωρισμένου από την Επιτροπή όσον αφορά την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.