Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών

41.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(2) Για κάθε τόνο CO2eq που εκπέμφθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του στόχου μείωσης, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό βαθμό επίτευξης μείωσης των εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών tCO2eq η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης των εκπομπών κατά έξι τοις εκατό (6%) ως ακολούθως:

(α) Για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών έως τρία τοις εκατό (3%), επιβάλλεται πρόστιμο €100/ tCO2eq και

(β) για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών μεγαλύτερη του από τρία τοις εκατό (3%) και μικρότερη από έξι τοις εκατό (6%), επιβάλλεται πρόστιμο €50/ tCO2eg.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται επί της υπέρβασης, ήτοι της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν και αντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας των καυσίμων που διέθεσε ο εν λόγω προμηθευτής στην αγορά και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν για την ίδια ποσότητα ενέργειας καυσίμων σε περίπτωση επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

tCO2eq υπερβ = tCO2eq πραγμ - tCO2eq στοχ.

και

tCO2eq στοχ = 88,46 g CO2eq/MJ x 106 t/g x Ε (MJ)

όπου:

tCO2eq υπερβ είναι η διαφορά μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν σε ένα έτος και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν, εάν επιτυγχανόταν ο στόχος μείωσης·

tCO2eq πραγμ είναι οι τόνοι CO2eq που ο προμηθευτής υπολόγισε ότι εκπέμφθηκαν από τα καύσιμα που διέθεσε για ένα έτος στην αγορά, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, όπως καθορίζεται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού·

tCO2eq στοχ είναι οι τόνοι CO2eq που θα εκπέμπονταν εάν η ένταση των εκπομπών μειωθεί κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, δηλαδή εάν επιτευχθεί ο στόχος των 88,46 g CO2eq/MJ·

Ε είναι η συνολική ενέργεια σε MJ των καυσίμων που διέθεσε ο προμηθευτής σε έναν χρόνο στην αγορά.

(4) Το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.