Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη υποχρέωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

42.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής καυσίμων στον οποίο o Υπουργός καθόρισε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών που ανατέθηκε, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα εδάφια (2) και (3).

(2) Για ποσότητα αμιγούς βιοκαυσίμου, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, αμιγούς ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στον τομέα των μεταφορών ή άθροισμα αυτών που αντιστοιχεί σε ενεργειακό περιεχόμενο ίσο με ένα Giga Joules (1 GJ) και το οποίο δεν διατέθηκε στην αγορά για επίτευξη της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με €60/GJ:

Νοείται ότι, μία Mega Watthour (1 MWh) ισούται με 3,6 GJ.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), το ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων βιοκαυσίμων, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, της βενζίνης και του ντίζελ είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 προσδιορίζεται με το αντίστοιχο πρότυπο ESO για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί πρότυπο ESO για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το σχετικό πρότυπο ISO.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.