Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουμε εφαρμογή συστήματος ισοζυγίου μάζας

28.-(1) Σε περίπτωση που βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας ή άλλα καύσιμα που δύναται να συνυπολογισθούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, στις διατάξεις του άρθρου 20 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο-

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή καυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται μεταξύ άλλων σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιασμού, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων·

(β) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών με διαφορετικό ενεργειακό περιεχόμενο να αναμειγνύονται για σκοπούς περαιτέρω επεξεργασίας, εφόσον το μέγεθος των παρτίδων προσαρμόζεται σύμφωνα με το ενεργειακό περιεχόμενό τους·

(γ) απαιτεί οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται και στο μείγμα· και

(δ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας στις ίδιες ποσότητες με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα και απαιτεί το ισοζύγιο αυτό να επιτευχθεί στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, το σύστημα ισοζυγίου μάζας διασφαλίζει ότι κάθε παρτίδα υπολογίζεται μόνο μία φορά, είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές για σκοπούς υπολογισμού της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς την παροχή ή μη στήριξης για την παραγωγή της παρτίδας αυτής και, αν παρέχεται στήριξη, το είδος του καθεστώτος στήριξης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μία παρτίδα υποβάλλεται σε επεξεργασία, οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παρτίδας προσαρμόζονται και αποδίδονται στο παραγόμενο προϊόν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή μετατροπής που αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ της μάζας του προϊόντος που προορίζεται για τέτοια παραγωγή και τη μάζα των πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτουν περισσότερα από ένα προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, για κάθε προϊόν εφαρμόζεται ξεχωριστός συντελεστής μετατροπής και χρησιμοποιείται ξεχωριστό ισοζύγιο μάζας.