Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας

27. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 26 και με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και της δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης που εγκρίνονται πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2018, η αρμόδια αρχή δεν αρνείται να λαμβάνει υπόψη, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 26.