Θέσπιση εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

29.-(1) Θεσπίζεται εθνικό καθεστώς τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

(2) Το εθνικό καθεστώς απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, την τήρηση των ορίων για τη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στα εδάφια (3) έως (9) του άρθρου 26 με-

(α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών∙

(β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου των πληροφοριών που υποβάλλουν και να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του ελέγχου αυτού:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης που διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα ή υπολείμματα και αξιολογεί τη συχνότητα και τη μεθοδολογία των δειγματοληψιών και την ορθότητα των δεδομένων∙

(γ) για τη συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (7) και την παράγραφο (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 26, με τη διενέργεια επιθεώρησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης της δασικής βιομάζας·

(δ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού, καθώς και κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Ο αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Δημοκρατίας, της Ένωσης και των τρίτων χωρών με αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων·

(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής βιοκαυσίμων της Δημοκρατίας και της Ένωσης στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως για τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα·

(iii) η τήρηση των δικαιωμάτων χρήσης της γης·

(iv) για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της Ένωσης που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Δημοκρατίας και της Ένωσης, κατά πόσο η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:

(αα) Σύμβαση περί της Αναγκαστικής ή Υποχρεωτικής Εργασίας (αρ. 29)·

(ββ) Σύμβαση περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (αρ. 87)·

(γγ) Σύμβαση περί Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως (αρ. 98)·

(δδ) Σύμβαση περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Αρρένων και Θηλέων Εργαζομένων για Εργασία Ίσης Αξίας (αρ. 100)·

(εε) Σύμβαση για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας (αρ. 105)·

(ζζ) Σύμβαση για τη Διάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα (αρ. 111)·

(ηη) Σύμβαση περί του Κατωτάτου Ορίου Ηλικίας Εισόδου εις την Απασχόληση (αρ. 138)·

(θθ) Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Eξάλειψή τους (αρ. 182),

καθώς και τις ακόλουθες συμβάσεις:

(ιι) Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·

(κκ) Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με Εξαφάνιση.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) δύναται να είναι οι ακόλουθες:

(α) Η τήρηση του κριτηρίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας που καθορίζεται στο εδάφιο (9) του άρθρου 26 αποδεικνύεται είτε με τη λήψη προκαθορισμένης τιμής για τη συγκεκριμένη οδό παραγωγής, είτε με τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, καθώς και για τα καύσιμα βιομάζας, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζει ο Υπουργός με Διατάγματά του που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(β) η τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα αποδεικνύεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51∙

(γ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη που καθορίζονται στα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα εδάφη από τα οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν έχουν τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων για τα εδάφη δύναται να είναι αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις δεδομένων, τοπογραφικές μελέτες, ή άλλης μορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας·

(δ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τη δασική βιομάζα που καθορίζονται στα εδάφια (7) και (8) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία και έγγραφα για την εφαρμογή σχετικής με τη συγκομιδή νομοθεσίας, την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της δασικής περιοχής εφοδιασμού και την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος είτε έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων είτε διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να εκδώσει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας:

(α) Προσδιορίζει τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα που είναι συναφείς με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από εθελοντικό καθεστώς αναγνωρισμένο από την Επιτροπή, από διμερή ή πολυμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό ή από εθνικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους της Ένωσης, νοουμένου ότι παρέχεται δήλωση επαλήθευσης ή πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω κριτηρίων αειφορίας·

(γ) αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας·

(δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για περιορισμό του κινδύνου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα·

(ε) καθορίζει το μέγεθος του δείγματος που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει το αναγκαίο διάστημα εμπιστοσύνης για έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·

(στ) καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

(ζ) εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης·

(η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τηρούνται εντός του συστήματος ισοζυγίου μάζας που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας·

(θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης και στην έκδοση δήλωσης επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ζητά από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς:

Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να εκδίδει τη δήλωση επαλήθευσης.

(6) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 για τον προσδιορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, περιλαμβανομένων των κατάλληλων προτύπων αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζεται από το εθνικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, καθώς και με τις πρόνοιες για τα βιοκαύσιμα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου άμεσης ή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, να επαληθεύεται με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο και να αποτρέπονται οι απάτες.

(7)(α) Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (2) εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά, τα καύσιμα βιομάζας, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης ή τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα εισάγονται ή παράγονται εντός της Δημοκρατίας ή της Ένωσης.

(β) Κάθε προμηθευτής καυσίμων παρέχει πληροφορίες για τη γεωγραφική προέλευση και τον τύπο της πρώτης ύλης των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, θέτει αυτές στη διάθεση των καταναλωτών στους οικείους δικτυακούς τόπους, στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων ή της αρμόδιας αρχής και τις αναθεωρεί σε ετήσια βάση.