Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας καυσίμων

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα καυσίμων, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα, ο αριθμός των οποίων είναι τέτοιος, ώστε να μπορούν να συντάσσονται οι ετήσιες εκθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35:

Νοείται ότι, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι επί των πλοίων που αφορούν καύσιμα που προορίζονται για καύση επί αυτών διενεργούνται σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Πλοίων.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα καυσίμων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου έναντι αμοιβής σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, με βάση την παράγραφο (ε) του άρθρου 5, εργαστήριο στη Δημοκρατία.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, στην περίπτωση που οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν δύναται να διενεργηθούν από οριζόμενο από τον Υπουργό εργαστήριο, να αναθέτει τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων σε οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.