Εξουσίες και καθήκοντα Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) Να εκδίδει, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51, Διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων και για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) να κοινοποιεί στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, την πρόθεση για διάθεση στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών εξήντα κιλοπασκάλ (60 kPa) και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο·

(γ) να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, για καθορισμό αυστηρότερων προδιαγραφών από τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

(δ) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Εντεταλμένους Επιθεωρητές για τη διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε αποθήκες και την εκτέλεση των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 8·

(ε) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα εργαστήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(στ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για-

(i) τον καθορισμό των προδιαγραφών των καυσίμων που προορίζονται για χρήση από τα μηχανοκίνητα οχήματα· και

(ii) την ενθάρρυνση, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, της χρήσης συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία στα λιμάνια της Δημοκρατίας·

(ζ) να συνεργάζεται με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας σχετικά με τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών και να εκδίδει σχετικές εγκυκλίους·

(η) να κοινοποιεί το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 στην Επιτροπή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.