Συνεργασία αρμοδίων αρχών

23.-(1) Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πολλαπλών δηλώσεων μεμονωμένων παρτίδων στην Ένωση, η αρμόδια αρχή, οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και των εθελοντικών καθεστώτων και των ελεγκτών, περιλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής δεδομένων.

(2) Η αρμόδια αρχή, όταν υποπτεύεται ή διαπιστώνει απάτη, ενημερώνει, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.