Βάση δεδομένων

24.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων της Ένωσης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω καυσίμων, περιλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής τους μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων ο οποίος διαθέτει τα καύσιμα στην αγορά:

Νοείται ότι, όταν δημιουργηθεί εθνική βάση δεδομένων, αυτή συνδέεται με την ενωσιακή βάση δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που εισάγονται διαβιβάζονται αμέσως από τη μία βάση στην άλλη.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να καταχωρίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 στη εν λόγω βάση δεδομένων.

(3) Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ένωσης και λαμβάνει μέτρα, όπως η διενέργεια ελέγχων, για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς εισάγουν τις ακριβείς πληροφορίες στην εν λόγω βάση.