Κανόνες υπολογισμού μεριδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές

22.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει τους κανόνες υπολογισμού των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι προμηθευτές καυσίμων, προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή τους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, καθώς και τον μορφότυπο υποβολής των στοιχείων.

(2) Κάθε προμηθευτής καυσίμων στον οποίο ανατέθηκε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές οφείλει κάθε μήνα να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή δελτίο πωλήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, μέχρι τις δεκαπέντε (15) του μήνα που έπεται του μήνα που αφορά το δελτίο.

(3) Η αρμόδια αρχή, με βάση τα δελτία που της υποβάλλουν οι προμηθευτές καυσίμων, παρακολουθεί τη συνολική επίτευξη των ελάχιστων μεριδίων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.