Διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λαμβάνει μέτρα, για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές, περιλαμβανομένων των δημοσίως προσβάσιμων μεγάλης ισχύος σημείων επαναφόρτισης και άλλων υποδομών ανεφοδιασμού, όπως προβλέπεται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου.