Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας

26.-(1) Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε), μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9)-

(α) για τη συνεισφορά στον στόχο της Ένωσης και του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας της Δημοκρατίας που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου·

(β) για την αξιολόγηση της τήρησης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και της υποχρέωσης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας∙

(δ) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα∙

(ε) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 19 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα.

(2) (α) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να λαμβάνονται υπόψη τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών υπολειμμάτων, απαιτείται να τηρούν μόνο τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στα απόβλητα και τα υπολείμματα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.

(β) Η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και η ψύξη που παράγονται από αστικά στερεά απόβλητα δεν υπόκεινται στα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9).

(γ) Τα καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στα εδάφια (3) έως (9), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από είκοσι μεγαβάτ (20 MW), για την περίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από δύο μεγαβάτ (2 MW) για την περίπτωση των αέριων καυσίμων βιομάζας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με μικρότερη από την πιο πάνω αναφερόμενη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ.

(δ) Τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση της βιομάζας.

(3) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών εκτάσεων, εξαιρουμένων των δασών, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μόνο όπου οι οικονομικοί φορείς ή οι εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει σχέδια παρακολούθησης ή διαχείρισης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και του εδαφικού άνθρακα και οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών υποβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 29.

(4) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, ήτοι από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του έτους 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:

(α) Πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες·

(β) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(γ) περιοχές που ορίστηκαν-

(i) εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης∙ ή

(ii) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, που αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(δ) λειμώνες μεγάλης βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο που είναι-

(i) φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παραμείνει λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος διατηρεί τη σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες∙ ή

(ii) μη φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παύσει να είναι λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση και έχει χαρακτηριστεί ως μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνα μεγάλης βιοποικιλότητας.

(5) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, ήτοι από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Υγροβιότοποι, ήτοι εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό μόνιμα ή για σημαντικό μέρος του έτους·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, ήτοι εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει πέρα από τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά·

(γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει μεταξύ δέκα τοις εκατό (10%) και τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι τα αποθέματα άνθρακα της περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, όταν εφαρμοστεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και βιορευστά που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών το έδαφος είχε τον ίδιο χαρακτηρισμό με εκείνο που είχε τον Ιανουάριο του έτους 2008.

(6) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εδάφη που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποστράγγιση προηγουμένως μη αποστραγγισμένου εδάφους.

(7) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας προερχόμενη από μη αειφόρο παραγωγή:

(α) Η χώρα συγκομιδής της δασικής βιομάζας έχει νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο που εφαρμόζεται στον τομέα της συγκομιδής, καθώς και συστήματα παρα-κολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων· και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.

(8) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια ως προς τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομία (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):

(α) Η χώρα ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης από τον οποίο προέρχεται η δασική βιομάζα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού και-

(i) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC) στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), καλύπτοντας τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης η οποία διασφαλίζει ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρούνται στη δέσμευση της χώρας να μειώσει ή να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC)· ή

(ii) υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην περιοχή της συγκομιδής, για να διατηρεί και να ενισχύει τα αποθέματα άνθρακα και τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα, και παρέχει στοιχεία ότι οι αναφερόμενες εκπομπές στον τομέα LULUCF δεν υπερβαίνουν τις απορροφήσεις·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα στο δάσος διατηρούνται ή ενισχύονται σε βάθος χρόνου.

(9)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1)-

(i) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από την 5η Οκτωβρίου 2015·

(ii) τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από την 6η Οκτωβρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

(iii) τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021·

(iv) τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ογδόντα τοις εκατό (80%) για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Νοείται ότι, μία εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία μόλις αρχίσει η φυσική παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστών και η φυσική παραγωγή θέρμανσης και ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα βιομάζας.

(β) Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(10)(α) Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), μόνο εφόσον πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(i) Παράγεται σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη από πενήντα μεγαβάτ (50 MW)·

(ii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ από πενήντα μεγαβάτ (50 MW) έως εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που πληρούν τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT-AEEL), όπως ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης·

(iii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που επιτυγχάνουν καθαρή ηλεκτρική απόδοση τουλάχιστον τριάντα έξι τοις εκατό (36%)·

(iv) παράγεται με την εφαρμογή δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 από βιομάζα.

(β) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), οι εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ως κύριο καύσιμο και μόνο εάν δεν υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες για την εφαρμογή της τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενεργείται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14Α του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου.

(γ)(i) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία ή μετατρέπονται για χρήση καυσίμων βιομάζας μετά την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(ii) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου που εγκρίνονται έως την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(δ) Ο Υπουργός δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) σε εγκαταστάσεις με μικρότερη ονομαστική θερμική ισχύ.

(ε) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται για την ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ειδικής κοινοποίησης στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή βάσει δεόντως τεκμηριωμένης ύπαρξης κινδύνων για την ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

(11) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια αειφορίας για τα καύσιμα βιομάζας.