Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

8.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιονδήποτε εύλογο χρόνο, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου της για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος·

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από αστυνομικό·

(γ) να φέρει οποιονδήποτε εξοπλισμό και υλικό κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του·

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(ε) να διατάσσει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε εντός αυτής ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(στ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων καυσίμων από οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκευσης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας που καθορίζονται σε σχετικά πρότυπα ή Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διενεργεί, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλυση του δείγματος·

(η) να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός εάν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή πετρελαιοειδές ή καύσιμο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α)·

(θ) να κατάσχει και να κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο με σκοπό-

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η)· ή

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν τη συμπλήρωση της εξέτασής του· ή

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται·

(ι) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ια) να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, περιλαμβανομένου ψηφιακού αρχείου, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ιβ) να απαιτεί, κατά τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, όπως του παρουσιαστεί η απόδειξη προέλευσης της παρτίδας των καυσίμων που περιέχονται σε οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων·

(ιγ) να λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή οποιασδήποτε καταχώρισης εντός αυτών·

(ιδ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας πληροί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(ιστ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν σύστημα ισοζυγίου μάζας για να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πληρούνται.

(2) Επιπροσθέτως των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύναται στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή την ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου των δεξαμενών πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα·

(β) να ασκούν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) δικαίωμα επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο συνοδευόμενοι από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να αναμένουν σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(γ) να απαιτούν να ελέγχουν τα ημερολόγια των πλοίων και των δελτίων παράδοσης της αποθήκης καυσίμων (bunker delivery notes), καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων·

(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγμάτων καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες για τη δειγματοληψία καύσιμου πετρελαίου με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο Παράρτημα VI της MARPOL·

(ε) να υποδεικνύουν τη δεξαμενή ή τις δεξαμενές καυσίμων πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν δείγματα καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων για ανάλυση, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, καθώς και να λαμβάνουν για ανάλυση τα σφραγισμένα δείγματα που συνοδεύουν το δελτίο παράδοσης καυσίμων σε δεξαμενές καυσίμων πλοίων.