Επίδοση ειδοποιήσεων

48.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης, ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης πραγματοποιείται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή με παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο του μέρους όπου αυτό διαμένει ή του μέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται με παράδοση ή αποστολή αυτής, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην έδρα του στη Δημοκρατία-

(α) στον διευθυντή· ή

(β) στον γραμματέα· ή

(γ) στον κύριο αντιπρόσωπό του· ή

(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά τον χρόνο επίδοσης.