Υποχρεώσεις των προμηθευτών καυσίμων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

17.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, οι προμηθευτές καυσίμων που ορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 υποβάλλουν και κοινοποιούν έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν εντός της Δημοκρατίας, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τον συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή ενέργειας που προμηθεύουν· και

(β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων κάθε έτος μετά το έτος 2020 συνεχίζουν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μία ομάδα προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις από κοινού, θεωρούνται ως ένας προμηθευτής.

(3) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα, πλην των βιοκαυσίμων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), οι προμηθευτές καυσίμων εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν.

(6) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι προμηθευτές υποβάλλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς, τη μέθοδο υπολογισμού και τον μορφότυπο που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(7) Για επαλήθευση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση που καθορίζεται στο εδάφιο (2), οι προμηθευτές καυσίμων συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου.