Υποχρέωση προς εχεμύθεια

47.-(1) Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, ο αναπληρωτής Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές Πλοίων και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49, ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης·

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου· και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει των διατάξεων του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου.