Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από μέλος της, το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού που σχετίζονται με τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.