Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών

18. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα δύναται να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, σε περίπτωση που αποδείξουν ότι δύναται να μετρούν και να παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.