Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων για χρήση στις αερομεταφορές στη μείωση των εκπομπών

19. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 26.