Υποχρέωση προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

20.-(1)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) έως το 2030, καλούμενο ως «ελάχιστο μερίδιο».

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση του Υπουργού, καθορίζει την ενδεικτική πορεία επίτευξης του εν λόγω μεριδίου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 21 και 22:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21, δύναται να μειώσει το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

(2) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης των προμηθευτών καυσίμων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δύναται-

(α) να παρέχει εξαίρεση ή να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών καυσίμων ή διαφορετικών φορέων ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και το κόστος των διαφορετικών τεχνολογιών∙

(β) για τον υπολογισμό του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1)-

(i) να λαμβάνει υπόψη τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή συμβατικών καυσίμων· και

(ii) να λαμβάνει υπόψη τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(γ) να καθορίζει τη συνεισφορά, εντός του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) των προηγμένων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, ως μερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) το έτος 2022, τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) το έτος 2025 και τουλάχιστον τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) το έτος 2030:

Νοείται ότι, η συνεισφορά των εν λόγω βιοκαυσίμων και του εν λόγω βιοαερίου στο ελάχιστο μερίδιο δύναται να θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους

(δ) να παρέχει εξαίρεση στους προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι προμηθεύουν καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, από την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το ελάχιστο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και αναφέρεται στην παράγραφο (γ)∙

(ε) να καθορίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(στ) να εγκρίνει μέτρα που αφορούν τον όγκο, το ενεργειακό περιεχόμενο ή τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα ελάχιστα μερίδια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) επιτυγχάνονται∙

(ζ) να καθορίσει χαμηλότερο όριο και να προβεί σε διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις επιπτώσεις από την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, περιλαμβανομένου του καθορισμού χαμηλότερου ορίου για το μερίδιο των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από ελαιούχα φυτά.

(3) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι προμηθευτές καυσίμων στους οποίους ανατέθηκε υποχρέωση σύμφωνα με το εδάφιο (1).