Δυνατότητα Αρχιεπιθεωρητή για υπολογισμό επίτευξης στόχων για σκοπούς επιβολής προστίμου

43.-(1) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καυσίμων δεν υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων να τον πληροφορήσει για τις ποσότητες καυσίμων που ο προμηθευτής έθεσε σε ανάλωση καθ’ όλο το προηγούμενο έτος.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, καθώς και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής δεν πέτυχε τον στόχο μείωσης των εκπομπών που καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 41.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής καυσίμων δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το οποίο του ανατέθηκε δυνάμει του άρθρου 20, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 42.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.