Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για μη επίτευξη των στόχων των μεταφορών

44.-(1) Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του.

(2)(α) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε προσφυγή που ασκείται για να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου ή δεν λήφθηκαν υπόψη όλα τα στοιχεία κατά τον υπολογισμό του ύψους του, και, εάν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο παρέχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, μόνο εάν διαπιστώσει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, οπότε τροποποιεί ανάλογα το ύψος του προστίμου και, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός επικυρώνει την προσβληθείσα απόφαση.