Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών

21.-(1) Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Δημοκρατία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει-

(α) το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, το οποίο δεν υπερβαίνει περισσότερο από μία (1) ποσοστιαία μονάδα το μερίδιο των καυσίμων αυτών στην τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών το έτος 2020 στη Δημοκρατία, με μέγιστο ποσοστό το επτά τοις εκατό (7%) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω μερίδιο είναι μικρότερο από ένα τοις εκατό (1%), δύναται να αυξηθεί έως δύο τοις εκατό (2%) επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στη Δημοκρατία και σε τέτοια περίπτωση οι προμηθευτές καυσίμων ενημερώνονται έγκαιρα∙

(β) το μερίδιο βιοκαυσίμων υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών για τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα άνθρακα, το οποίο δεν υπερβαίνει το επίπεδο της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων στη Δημοκρατία το έτος 2019, εκτός εάν έχουν πιστοποιηθεί ως βιοκαύσιμα, βιορευστά ή καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο:

Νοείται ότι, το όριο που αναφέρεται πιο πάνω από την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο μειώνεται σταδιακά, ώσπου να φθάσει το μηδέν τοις εκατό (0%).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές και παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών στη Δημοκρατία είναι περιορισμένο σε ποσοστό χαμηλότερο από επτά τοις εκατό (7%), ή το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, αποφασίσει να περιορίσει το μερίδιο περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να μειώσει το ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20 έως και επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες.