Είσπραξη διοικητικών προστίμων

45.-(1) Το επιβληθέν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 37, 41, 42 και 43 διοικητικό πρόστιμο καθίσταται άμεσα πληρωτέο και η διαδικασία είσπραξης του δεν αναστέλλεται λόγω της ενδεχόμενης άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ούτε λόγω καταχώρισης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο ή καταχώρισης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τελεσίδικης επιτυχίας της ιεραρχικής προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή της Έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανάλογα με την περίπτωση, ο φερόμενος ως παραβάτης δικαιούται την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ή μέρους αυτού, ανάλογα με την απόφαση, διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να το καταβάλει στο Υπουργείο, ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(3) Η διαδικασία είσπραξης προστίμου δεν αναστέλλεται από οποιαδήποτε παράλληλη διαδικασία η οποία εγείρεται από ή κατά της αρμόδιας αρχής και/ή του Αρχιεπιθεωρητή και/ή του Υπουργού.