Διορισμός γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ

27.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το διοικητικό συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, διορίζει στη θέση γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας.

(β) Το σχέδιο υπηρεσίας καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και, αφού υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για διορισμό του γενικού διευθυντή υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Οι όροι υπηρεσίας της θέσης του γενικού διευθυντή περιέχονται στην προκήρυξη της θέσης και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει η ΔΕΦΑ με το πρόσωπο του οποίου ο διορισμός θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ είναι πενταετούς διάρκειας ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανο-μένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου.

(5) Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που συνάπτει ο γενικός διευθυντής με τη ΔΕΦΑ, για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο γενικός διευθυντής δεν δύναται να ασκεί εργασία το αντικείμενο της οποίας σχετίζεται με τους σκοπούς, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ, εκτός και εάν ληφθεί απόφαση δυνάμει των διατάξεων του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου.

(6) Η αντιμισθία του γενικού διευθυντή και οι λοιποί όροι εργασίας του, οι οποίοι προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7), περιέχονται τόσο στην προκήρυξη της θέσης όσο και στην προσφορά του διοικητικού συμβουλίου προς το πρόσωπό του και ενσωματώνονται στη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που συνάπτεται μεταξύ αυτού και της ΔΕΦΑ.

(7) Οι όροι εργασίας του γενικού διευθυντή, περιλαμβανομένων της διάρκειας της σύμβασης, της αμοιβής, των δικαιωμάτων σε τυχόν επιδόματα, των ωφελημάτων και διευκολύνσεων, των τυχόν ωφελημάτων του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, των εισφορών σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων, της άδειας ανάπαυσης, της άδειας ασθενείας και της πειθαρχικής ευθύνης, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διαφοροποιήσει τους όρους εργασίας που καθόρισε το διοικητικό συμβούλιο.

(8) Ο γενικός διευθυντής δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εργοδοτείται στη ΔΕΦΑ.