Τερματισμός σύμβασης εργασίας και παύση γενικού διευθυντή

28. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας του γενικού διευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής διαπράξει οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας και/ή τους όρους εργασίας του∙

(β) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής κηρυχθεί σε πτώχευση με βάση δικαστική απόφαση∙

(γ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής καταδικαστεί για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή στρέφεται κατά των δημόσιων ηθών∙

(δ) σε περίπτωση που ο γενικός διευθυντής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΔΕΦΑ, προνοείται η ποινή της απόλυσης·

(ε) σε περίπτωση σχετικής απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.