Καθήκοντα και αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή

29.-(1) Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της ΔΕΦΑ, προΐσταται του προσωπικού της ΔΕΦΑ, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των καθημερινών της δραστηριοτήτων, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και ασκεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον τού ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο γενικός διευθυντής έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εφαρμόζει την πολιτική που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο∙

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

(γ) υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με το οργανόγραμμα, τη στελέχωση και τα ωφελήματα του προσωπικού της ΔΕΦΑ·

(δ) καταρτίζει σχέδια και προγράμματα δράσης και υποβάλλει εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των σκοπών της ΔΕΦΑ.