Εξουσίες Υπουργού

30. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Εποπτεύει όλες τις εργασίες της ΔΕΦΑ·

(β) εκδίδει προς το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από διαβούλευση με αυτό, οδηγίες γενικής φύσεως ως προς την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού, το δε διοικητικό συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει τις οδηγίες αυτές·

(γ) ζητά από το διοικητικό συμβούλιο όπως υποβάλλει ενώπιόν του εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τις δραστηριότητες της ΔΕΦΑ· και

(δ) διορίζει κατά οποιονδήποτε χρόνο και ΅ε Διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πρόσωπο ή πρόσωπα ως Εντεταλ΅ένους Επιθεωρητές για διερεύνηση οποιουδήποτε θέματος για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31.