Ιεραρχική προσφυγή

9.-(1) Προμηθευτής ή έμπορος εναντίον του οποίου εκδόθηκε απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της αιτιολογημένης απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, η οποία συνοδεύεται από την αιτιολογία επί της οποίας βασίζεται η υποβολή της.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επ’ αυτής και γνωστοποιεί σε αυτόν, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, την απόφασή του με την οποία δύναται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.