Επιβολή διοικητικού προστίμου

8.-(1)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία προμηθευτής ή έμπορος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η αρμόδια αρχή επιβάλλει στον εν λόγω προμηθευτή ή έμπορο διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000).

(β) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον ίδιο προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί συνέχιση της ίδιας παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης από τον προμηθευτή ή έμπορο, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου και εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη την, από τον προμηθευτή ή έμπορο ή εκ μέρους του, τυχόν ανάληψη δέσμευσης προς άρση ή αποκατάσταση της γενομένης παράβασης ή/και παράλειψης συμμόρφωσης.

(3) Διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στη βάση αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας αρχής με την οποία βεβαιώνεται η διαπιστωθείσα παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης, αφού προηγουμένως δοθεί στον επηρεαζόμενο προμηθευτή ή έμπορο η ευκαιρία να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του.