Ανάκτηση δαπανών

7.-(1) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, για παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η αρμόδια αρχή απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο να καταβάλει σε αυτήν οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποίησε ή δυνατόν να πραγματοποιήσει σε σχέση με την παρακράτηση των ελαστικών από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) καταβολή των δαπανών καθίσταται πληρωτέα με την επίδοση στο πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο βεβαίωσης των δαπανών, τις οποίες πραγματοποίησε η αρμόδια αρχή.