Γνωστοποίηση αποτελέσματος δοκιμής

6. Η αρμόδια αρχή πληροφορεί τον προμηθευτή ή τον έμπορο, του οποίου το ελαστικό παρακρατείται, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής που τυχόν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.