Εξουσιοδότηση λειτουργών

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς πρόσωπο το οποίο υπηρετεί στην Υπηρεσία Ενέργειας ή σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, ώστε να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης:

Νοείται ότι, παροχή εξουσιοδότησης σε πρόσωπο το οποίο υπηρετεί σε κρατική υπηρεσία άλλη από την Υπηρεσία Ενεργείας ή το Υπουργείο, επιτρέπεται, αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση του Διευθυντή ή/και Προϊσταμένου της υπηρεσίας αυτής.