Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

5.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 16 του Συντάγματος, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο και επιδεικνύοντας, εφόσον του ζητηθεί, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να-

(α) εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο διατίθενται ελαστικά προς πώληση και να επιθεωρεί τα εν λόγω ελαστικά στον εν λόγω χώρο, περιλαμβανομένων, σε περίπτωση κατά την οποία οχήματα διατίθενται προς πώληση, των ελαστικών που διατίθενται με τα οχήματα ή έχουν τοποθετηθεί σε αυτά, καθώς και των ελαστικών που διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου· ή/και

(β) διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους ή/και δοκιμές οποιουδήποτε ελαστικού για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση ή/και παράλειψη συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης∙ ή/και

(γ) μεταφέρει και, εφόσον απαιτείται, να παρακρατεί τα εν λόγω ελαστικά σε κατάλληλο για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών χώρο:

Νοείται ότι, η παρακράτηση ελαστικού δεν δύναται να υπερβαίνει το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή, κατά περίπτωση, ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών· ή/και

(δ) εξετάζει τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369, ή/και οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιαδήποτε στοιχεία είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, σε ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων και οποιαδήποτε βιβλία, έντυπα και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο διατίθενται ελαστικά προς πώληση, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώριση για το σχετικό ελαστικό και να φωτοτυπεί και να λαμβάνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή/και κατ’ εξουσιοδότηση πράξης∙ ή/και

(ε) λαμβάνει φωτογραφίες ή/και μαγνητοσκοπημένα ή/και ηλεκτρονικά αρχεία των υποστατικών, των ελαστικών και των διαφημίσεων των ελαστικών επισώτρων, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο, στο πλαίσιο του ελέγχου και ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου μετάδοσης.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να απαιτήσει από τον προμηθευτή ή έμπορο του ελαστικού να του παραδώσει ή να του παράσχει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των πληροφοριών και της σήμανσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης, σε περίπτωση κατά την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οι πληροφορίες ή/και η σήμανση των ελαστικών που περιέχονται στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, στη σήμανση υπό μορφή αυτοκόλλητου που συνοδεύει κάθε επιμέρους ελαστικό, στην έντυπη σήμανση ελαστικού που συνοδεύει κάθε παρτίδα ενός ή περισσότερων πανομοιότυπων ελαστικών, στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν ή στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή παραπλανητικές ή ψευδείς.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τον προμηθευτή ή τον έμπορο να αποδείξει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στη σήμανση ή/και στο δελτίο πληροφοριών ή/και στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψίες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ανακριβείς.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (5) του άρθρου 11 του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (8) του άρθρου 4 του Κανονισμού και, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η μη λήψη ικανοποιητικών διορθωτικών μέτρων εντός της προκαθορισμένης περιόδου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον προμηθευτή ή στον έμπορο πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δύναται να αφορούν σε απαγόρευση ή περιορισμό της διαθεσιμότητας του ελαστικού στην αγορά ή απόσυρση ή ανάκληση του ελαστικού από την αγορά.