Θάνατος υποψηφίου

29.-(1) Εάν ανακηρυχθείς υποψήφιος αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος Εκλογής, μόλις επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζει κανονικά, εκτός εάν ο αριθμός των υποψηφίων που παραμένουν είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων, σε τέτοια δε περίπτωση, ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει αυτούς ή αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση, εκλεγέντες ή εκλεγέντα και δημοσιεύει τα ονόματά τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση της κενής θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία για την αναπληρωματική εκλογή αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.