Μη υποβολή υποψηφιοτήτων

30.-(1) Εάν κατά την ημέρα που καθορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων ή μετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεν υπάρχει ή δεν παραμένει κανένας υποψήφιος σε ορισμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ο Έφορος Εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεση στον Υπουργό.

(2) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός, το ταχύτερο δυνατό, ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την εκλογή και η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου.

(3) Εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής, σύμφωνα με το εδάφιο (2), παραμένει ακόμη κενή θέση, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17, προς πλήρωση της κενής θέσης.