Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες ή βάσεις αγωγής

21.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμούσα ή δημιουργηθείσα μεταξύ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αφορώσα σε ζήτημα το οποίο ηγέρθη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφεξής συνεχίζεται ή ασκείται κατά του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική ή άλλη συναφή διαδικασία, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως υποχρέωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία εκτελείται εναντίον αυτού.