Συναφθείσες συμβάσεις και διοικητικές ή άλλες πράξεις

22. Οποιαδήποτε συναφθείσα σύμβαση, χορηγηθείσα άδεια ή έγκριση ή γενόμενη πράξη οποιασδήποτε φύσεως δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι συνήφθηκε, χορηγήθηκε ή έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.