Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

19. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα για τα οποία του ανατίθεται εξουσία ή αρμοδιότητα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.