Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού ως προς έκαστο οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, εντάσσεται, στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά.