Μεταφορά υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

6.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου δύο (2) θέσεις διοικητικού λειτουργού ή αριθμός υπαλλήλων αυτού για την εκτέλεση καθηκόντων συναφών με τη θεατρική ανάπτυξη και εφεξής εντάσσονται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα τα οποία έκαστος είχε κατά την υπηρεσία του στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου:

Νοείται ότι, έκαστος υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, εφεξής αποτελεί μέρος του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τα οποία είχε πριν από τη μεταφορά του σε αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, εκάστη θέση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου η οποία μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντάσσεται σε υπό δημιουργία νέο εδάφιο του κρατικού προϋπολογισμού και εφεξής υπάγεται στο καθιδρυόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καλείται «Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

(2) Πριν από τη μεταφορά υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον οικείο υπάλληλο των όρων υπηρεσίας αυτού, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτος έχει το δικαίωμα να δηλώσει, εγγράφως και ανεκκλήτως, στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.