Μεταφορά υπαλλήλων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

5.-(1) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, μεταφέρεται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του οικείου τμήματος ή υπηρεσίας, αντίστοιχα, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.

(2) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ένα (1) έτος μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18, μεταφέρεται υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του τμήματος του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.