Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

24.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022:

Νοείται ότι, η ως άνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 23, στην έκταση που αφορούν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι δεν ισχύουν για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέχρι τη μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα γίνει ένα έτος ύστερα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.