Μεταβατικές διατάξεις

23.-(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε ισχύοντα Νόμο, Κανονισμούς, διατάγματα, οδηγίες, εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα -

(α) στο «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(β) στο «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(γ) στον «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(δ) στον «Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(ε) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(στ) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(ζ) στις «Πολιτιστικές Υπηρεσίες», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(η) στο «Τμήμα Αρχαιοτήτων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(θ) στην «Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(2) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά στον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο στον όρο «Υπουργός Παιδείας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε υπηρεσιακή οδηγία ή εγκύκλιος δοθείσα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου προς υπάλληλο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι αφορά υπάλληλο του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μέχρις ότου αυτή καταργηθεί ή αντικατασταθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω διάταξη ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε υπάλληλο του Τμήματος Αρχαιοτήτων ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 (2) (γ) και 24 (2).

(3) Σε υπάλληλο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θα καταβληθούν ωφελήματα δυνάμει των περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς υπαλλήλων του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα προβεί σε υπολογισμό του συνόλου των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αυτών και θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό προς όφελος του Κυβερνητικού Ταμείου Συντάξεων.